Grup țintă

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Programul oferă cursuri care acoperă întreaga gamă de interes din domeniul auditului intern și guvernanței și se adresează :

·  auditorilor interni; 

·  auditorilor externi, care pot fi solicitați a executa/evalua misiuni de audit intern;

·  directorilor/managerilor și membrilor consiliilor de adminsitrație/supraveghere;

·  conducătorilor entităților publice – manageri/ordonatori de credite; 

·  personalului companiilor naționale, regiilor autonome și societăților care implementează procesul de guvernanță corporativă urmărind prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (actualizată cu Legea 111/2016);

·  conducătorilor structurilor funcționale - membrilor Comisiei de monitorizare;

·  responsabililor cu riscurile;

·  personalului implicat în activitățile de implementare și monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.

·  experților în managementul proiectelor de investiții.

 

Cursul se adresează  profesioniștilor din categoriile profesionale/funcțiile enumerate mai sus, absolvenți de învățământ superior, indiferent de specializarea urmată.