Admiterea în Facultate. Studii de Masterat (IF și IFR) sesiunea iulie 2024

Admitere masterate 2020


În perioada 8 iulie 2024 (ora 08:00) - 23 iulie 2024 (ora 14:00), accesează platforma de admitere online și deschide un cont de utilizator.

Platforma poate fi utilizată cu ușurință de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la rețeaua de internet.


Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică se adresează tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autorităţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

Facultatea de Administraţie Publică este o facultate competitivă, acreditată national și european, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi servirii interesului public.

Facultatea de Administraţie Publică oferă studenţilor săi o gamă largă de programe de masterat, din diverse arii de interes: management public, afaceri publice, afaceri europene, e-guvernare, politici antifraudă și anticorupție, administraţie publică, drept, managementul fondurilor europene, managementul achizițiilor publice, spațiul administrativ european.


Programele de masterat 

Domeniul Științe administrative IF și IFR (capacitate școlarizare 500; Numărul locurilor subvenționate de ME (locuri buget) pentru programele IF urmează a fi anunțat în scurt timp, alături de distribuirea pe programe) 

Domeniul Științe administrative IF 

Domeniul Științe administrative IFR (e-Masterat) 

Domeniul Drept IF (capacitate școlarizare 75; Numărul locurilor subvenționate de ME (locuri buget) urmează a fi anunțat în scurt timp, alături de distribuirea pe programe)

Din totalul locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2024-2025 și afișate mai sus, un număr de 7 sunt scoase la concurs pentru candidații pe locurile speciale, după cum urmează: 
Candidați de etnie romă: 1
Candidați aflați în situații de risc: 1
Candidați proveniți din sistemul de protecție socială: 2
Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități: 3


Condițiile de admitere

Admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul SNSPA se face online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opţiunile candidatului/candidatei, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională.

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat cu predare în limba română (IF și IFR) este formată din:

 • media examenului de licență (60%)
 • media anilor de studiu (40%)

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat cu predare în limbă străină (IF) este formată din:

În situaţii de medii egale pe ultimul loc obţinute la concursul de admitere, candidaţii respectivi vor fi departajaţi, fără depăşirea capacităţii de şcolarizare, conform următoarelor criterii:
a) media probei de specialitate
b) media obţinută la susţinerea publică a lucrării din cadrul examenului de licență


Documentele necesare înscrierii

Actele de care vei avea nevoie pentru a completa câmpurile obligatorii:

 • certificatul de naștere,
 • cartea de identitate,
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
 • adeverința medicală tip,
 • documente care demonstrează încadrarea candidatului în una din categoriile speciale: candidați proveniți din centrele de plasament, candidați de etnie romă, candidații aflați în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități (document scanat sau fotografie a documentului),
 • diploma de licență (sau diplomă echivalentă cu aceasta) și suplimentul la diplomă (suplimentul la diplomă trebuie scanat/încărcat într-un singur document, format PDF). Absolvenţii de licență promoţia 2024 pot încărca adeverinţa de licență care atestă promovarea examenului și in care este menționată și  media anilor de studiu.

Fotografiază-le sau scanează-le! Poți încărca în platforma de admitere documentele, în format *.pdf, *.jpeg/jpg sau *.png.


Informații suplimentare

Candidații vor putea alege masterate din ambele domenii: Științe administrative sau Drept. În cadrul fiecărui domeniu, candidații pot opta pentru toate masteratele oferite, ierarhizându-și opțiunile. 

Informații suplimentare pentru programele de masterat cu predare în limbă străină

Scrisoarea de motivație se va redacta în limba în care se desfășoară programul de masterat, iar comisia de evaluare va nota scrisoarea fără prezentare (susținere) din partea candidaților acordând calificativul „admis” sau „respins”, fără a intra în calculul notei de admitere.


Calendarul admiterii online la Facultatea de Administrație Publică 

SESIUNEA IULIE 2024

 • Înscriere: 08 iulie (ora 08:00) - 23 iulie 2024 (ora 14:00);
 • Afișarea rezultatelor în urma evaluării probei de competență lingvistică pentru programul de studii universitare de masterat Public Sector Management (IF): 24 iulie 2024;
 • Depunerea contestațiilor la proba de competență lingvistică : 25 iulie 2024;
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba de competanță lingvistică: 26 iulie 2024;
 • Afișarea rezultatelor finale: 29 iulie 2024;
 • Depunerea eventualelor contestații: 30 iulie 2024;
 • Afișare rezultate contestații: 31 iulie 2024;
 • Înmatricularea candidaților declarați admiși: 30 - 31 iulie 2024;
 • Înmatricularea candidaților declarați admiși din listele de așteptare: 1 - 2 august 2024;

Taxe 

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei.

Modalitate de plată a taxei de înscriere, aici.

Taxa de înmatriculare: 100 lei
Taxa de școlarizare (IF) pentru programele de studiu în limba română: 4100 lei (suma se poate achita în 3 rate pe parcursul anului universitar astfel: rata 1: 1300 lei– 31 octombrie 2024 (cu excepția anului I, când se va plăti în același timp cu taxa de înmatriculare), rata 2: 1400 lei - 10 ianuarie 2025, rata 3: 1400 lei - 15 mai 2025).

Taxa de școlarizare (IF) pentru programele de studiu în limba engleză: 4700 lei (suma se poate achita în 3 rate pe parcursul anului universitar astfel: rata 1: 1500 lei– 31 octombrie 2024 (cu excepția anului I, când se va plăti în același timp cu taxa de înmatriculare), rata 2: 1600 lei - 10 ianuarie 2025, rata 3: 1600 lei - 15 mai 2025).

Taxa de școlarizare (IFR): 4100 lei (rata 1: 1300 lei 31 octombrie 2024 (cu excepția anului I, când se va plăti în același timp cu taxa de înmatriculare); rata 2: 1400 lei 10 ianuarie 2025, rata 3: 1400 lei 15 mai 2025).

Cont Facultatea de Administrație Publică, învățământ cu frecvență (ZI): RO38BRDE445SV19964904450

Cont Facultatea de Administrație Publică, învățământ cu frecvență redusă (IFR): RO77BRDE445SV12221584450  


Înmatricularea

Înmatricularea se va face după afișarea listelor de candidați admiși, prin depunerea documentelor solicitate de către facultate, la secretariatele structurilor academice.

Candidații care au ocupat un loc finanțat de la buget depun la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original și achită taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă trebuie să prezinte la înmatriculare diploma de licență (sau adeverința) în original doar pentru efectuarea verificării ”conform cu originalul” și să achite taxa de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare. Neprezentarea la secretariat în perioada menționată atrage după sine pierderea locului ocupat.

Candidatul(a) își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele încărcate în platforma de admitere online și cele originale. Dacă la momentul înmatriculării se constată diferențe între documentele încărcate în platforma electronică și cele originale, prezentate la universitate, din eroare sau cu intenția de a frauda concursul, candidatul(a) este eliminat(ă) din listele de admitere și fapta sa poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.


Ai nevoie de informații suplimentare? Echipa noastră de admitere îți stă la dispoziție! Scrie-ne oricând (în timpul programului de lucru), la adresa admitere@administratiepublica.eu sau sună-ne la telefon: 0745.121.421.


 

studenti1